Menu Košík 0,00 Kč 0
cz
sk
Hledat

Salmiak 150g

66,98 Kč s DPH
55,36 Kč bez DPH
skladem

 Salmiak na letování 150 g se používá na čištění letovacích pájek. Rozehřátá znečištěná pájka se očistí otíráním o povrch Salmiaku. Po opakovaném otírání je opět čistá a lze pokračovat v pájení.

Upozornění: 

https://www.dubrava.cz/pub/media/wysiwyg/varovani_1.png

Varování

  • Zdraví škodlivý při požití.
  • Způsobuje vážné podráždění očí.
  • Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • Nevdechujte prach.
  • PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení
  • PŘI ZASAŽENI OČI: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.
  • Obsahuje: Chlorid amonný ES 235-186-4

Třída a kategorie nebezpečnosti

Akutní toxicita (orální), kategorie 4

Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2